Thống kê tin nhắn Facebook

Đăng nhập

Hoặc

Quá trình đăng nhập được thực hiện qua API Facebook, chúng tôi không sử dụng bất kì thông tin đăng nhập nào của bạn Hãy đọc hướng dẫn để biết cách đăng nhập

Cài đặt thống kê

# Avatar Tên Loại Tổng số tin nhắn Số người
{{index+1}} {{thread.name}} {{thread.thread_type === 'GROUP' ? 'Nhóm' : 'Người'}} {{thread.messages_count}} {{ thread.all_participants.nodes.length }}
Thành viên ({{ current_messages.all_participants.nodes.length }})
User name
{{participant.messaging_actor.name}}
.
Tin nhắn ({{ current_messages.messages.nodes.length }}/{{ current_messages.messages_count }})
User name
{{current_messages.participant_map[message.message_sender.id].name}}
Facebook User
{{message.snippet.trim()}}
{{ timestamp_to_date(message.timestamp_precise) | capitalize }}

Thống kê tin nhắn

Tên cuộc trò chuyện: {{ analytics_thread_name }}
Đã tải: {{ analytics_loaded_amount }}/{{ analytics_total_amount }} tin
I. Thống kê lượng tin nhắn theo thời gian
II. Thống kê về từ trong tin nhắn
Tên Tổng số tin nhắn Tổng số từ Số từ trung bình Số kí tự trung bình Hành động
{{data.name || 'Facebook User'}} {{data.messages.length}} {{data.words_sum}} {{data.average_words}} {{data.average_char}}